jaipur339.htm

Marika Barnett

"INDIA - 2003" Series


Jaiprakash Yantra

Jaipur, India

Edition of 25Back